PRIVACYVERKLARING

MI Consultancy MI Consultancy, gevestigd aan Nijverheidstraat 6, 2222AV Katwijk aan zee, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.miconsultancy.com Nijverheidstraat 6, 2222AV Katwijk aan zee 071-5420587

Annemarie vd Lans is de Functionaris Gegevensbescherming van MI Consultancy Hij/zij is te bereiken via support@miconsultancy.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MI Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van

de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

MI Consultancy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– burgerservicenummer (BSN)

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

MI Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

MI Consultancy neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MI Consultancy) tussen zit.

MI Consultancy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica,

belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

MI Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de

volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn >

Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

MI Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MI Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

MI Consultancy gebruikt geen enkel functionele cookies voor het onthouden van uw voorkeuren binnen onze website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MI Consultancy en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@miconsultancy.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek

tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,

maar binnen vier weken, op uw verzoek. MI Consultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m…

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

MI Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

onze klantenservice of via support@miconsultancy.com